Algemene voorwaarden Kitchen4All

Algemene voorwaarden Kitchen4All

Artikel 1.  Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij een Kitchen4All-franchiser (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) zich verbindt tot het vervaardigen, verkopen en leveren van (maatwerk) keukens, apparatuur en toebehoren (hierna gezamenlijk te noemen: de “Keuken”) aan een (rechts)persoon (hierna te noemen: “Opdrachtgever”) en/of het in dat kader verrichten van montage werkzaamheden, respectievelijk het verlenen van overige diensten, waarbij Opdrachtgever zich verbindt daarvoor een prijs te betalen.
 • De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Opdrachtnemer haar bezwaren niet schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.
 • Voor zover een aanbieding, offerte en/of overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van die aanbieding, offerte en/of overeenkomst.

Artikel 2. Ontwerp en advies

 • Ontwerpen (3D-ontwerpen) die voor Opdrachtgever gemaakt worden zijn niet bindend en enkel bedoeld als inspiratie en indicatie om Opdrachtgever een goed beeld te geven qua indeling van de nieuwe ruimte. Aan de ontwerpen kunnen geen rechten worden ontleend.

 Artikel 3. Offerte

 • Alle offertes zijn tot en met 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
 • De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren Keuken en de te verrichten (montage)werkzaamheden, de totale koopprijs, de hoogte van de (eventuele) aanbetaling, de (indicatieve) levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.

Artikel 4. Overeenkomst

 • Een overeenkomst tot koop- en verkoop van een (maatwerk) Keuken (al dan niet) met inbegrip van (montage) werkzaamheden en/of overige werkzaamheden, wordt schriftelijk overeengekomen.
 • De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever de van Opdrachtnemer ontvangen offerte en/of opdrachtbevestiging ondertekend aan Opdrachtnemer retourneert en – indien van toepassing - de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan.
 • De Overeenkomst kan door Opdrachtgever worden gewijzigd tot het eerste moment waarop (i) vier (4) weken na de toetstandkoming zijn verstreken of (ii) tot het moment waarop Opdrachtnemer (gedeelten van) de Keuken heeft besteld bij haar leverancier, afhankelijk van welk moment eerder plaatsvindt. Na dit moment zijn verdere wijzigingen van de Overeenkomst niet meer mogelijk.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

 • Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Tenzij anders overeengekomen zijn transport- verzend- en/of portkosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. niet bij de prijs inbegrepen en komen die kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 • Indien de periode tussen de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt en de dag waarop levering /installatie/montage van de Keuken bij Opdrachtgever wordt beoogd meer dan 6 maanden bedraagt, is Opdrachtnemer gerechtigd om eventuele materiele prijsverhogingen waarmee zij geconfronteerd wordt, naar redelijkheid door te belasten aan Opdrachtgever. In dat kader geldt dat slechts prijsverhogingen waarmee Opdrachtnemer vanaf 6 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst wordt geconfronteerd voor doorbelasting in aanmerking komen. Eventuele prijsverhogingen die zich daarvoor voordoen komen voor rekening van Opdrachtnemer en worden niet doorbelast aan Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening, aan Opdrachtnemer te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever heeft niet het recht zich op opschorting te
 • Opdrachtnemer is gerechtigd tot facturering na (een deel) levering, tenzij anders overeengekomen.
 • Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever over de verschuldigde hoofdsom inclusief btw aan Opdrachtnemer verschuldigd (i) de wettelijke rente en (ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van Opdrachtnemer.
 • De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde rente en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom (inclusief btw).
 • Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige (betalings)verplichting is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6. Levering

 • Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering onder de leveringsconditie, DDP (Geleverd Rechten Betaald), zoals bedoeld in de Incoterms 2020, op het leveringsadres van de Opdrachtgever als opgenomen in de overeenkomst.
 • Een overeengekomen leveringstermijn/leveringsdatum geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Indien leveringstermijn/leveringsdatum wordt overschreden zal Opdrachtnemer dit onverwijld aan Opdrachtgever meedelen en zullen Partijen een nieuwe leveringstermijn/leveringsdatum overeenkomen
 • Opdrachtnemer heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren of te wachten tot de gehele bestelling gereed is voor levering.
 • Opdrachtgever is verplicht de bestelling af te nemen op het moment dat Opdrachtgever het aflevert en daarmee de bestelling conform de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Opdrachtgever is in dat kader verplicht om op de door Opdrachtnemer aangewezen levertijden aanwezig te zijn op het leveringsadres. De producten worden enkel door Opdrachtnemer gelost en, ter voorkoming van misverstanden, niet door Opdrachtnemer naar binnen bij de Opdrachtgever verplaatst, tenzij anders overeengekomen (voor een meerprijs).
 • Indien Opdrachtgever op het moment van levering de bestelling niet in ontvangst neemt, ofwel nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor het voltooien van de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de bestelling voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

 Artikel 7. Montage

 • Montage/installatie van de Keuken kan worden verzorgd door Opdrachtnemer, dan wel een door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever voorgedragen derde.
 • Indien Opdrachtgever de montage/installatie van de Keuken laat verzorgen door de door Opdrachtnemer aanbevolen derde, is Opdrachtnemer expliciet geen partij bij die overeenkomst en op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de (deugdelijke) uitvoering van de montagewerkzaamheden. Indien Opdrachtgever de montage/installatie van de Keuken laat verzorgen door Opdrachtnemer zijn de volgende artikelleden van toepassing.
 • Met betrekking tot de montage/installatie van de Keuken, respectievelijk het in dat kader verrichten van overige werkzaamheden en/of diensten, is Opdrachtgever gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige uitvoering van de overeenkomst.
 • Opdrachtnemer zorgt dat opdrachtgever tijdig de voor het uitvoeren van de montagewerkzaamheden belangrijke gegevens tot haar beschikking heeft en dat de plaats waar de Keuken dient te worden gemonteerd geschikt is, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan dat:
 • De ruimte glasdicht en vochtvrij is en deugdelijk kan worden afgesloten. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 65%;
 • Vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten;
 • De muren haaks en vlak zijn;
 • Er voldaan is aan (al dan niet door Opdrachtnemer verstrekte) bouwkundige en/of installatievoorschriften;
 • Installatiepunten, leidingen, afvoerpijpen e.d. aanwezig zijn conform de tekening van Opdrachtnemer;
 • Er elektriciteit, verwarming en stromend water aanwezig is.
 • Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de in Artikel 4 bedoelde verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, ofwel om de daaruit voortvloeiende dan wel samenhangende (extra) kosten en/of schade bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever draagt het risico voor schade door (i) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, (ii) onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, (iii) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en (iv) uitvoering van werkzaamheden die tegen uitdrukkelijk advies van Opdrachtnemer toch in opdracht van Opdrachtgever zijn verricht.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ruimte waar de montagewerkzaamheden plaatsvinden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Opdrachtnemer.

 Artikel 8. Overmacht 

 • In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: (i) uitblijven van juiste en tijdige levering van (toe)leveranciers van Opdrachtnemer, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Opdrachtnemer gebruikmaakt, (iii) weersinvloeden, (iv) overheidsmaatregelen en (v) het niet bereikbaar/beschikbaar zijn van de locatie waar Opdrachtnemer de Sanitair dient te installeren/te leveren.
 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.
 • Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan zes maanden wordt vertraagd, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever over en weer tot betaling enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

 Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van de te leveren, dan wel te installeren, Keuken voor tot op het tijdstip waarop Opdrachtgever aan diens daarmee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

 Artikel 10. Conformiteit

 • Opdrachtnemer staat in voor correcte en deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
 • Afwijkingen in kleur en/of structuur van geleverde producten, waaronder natuurstenen, ten opzichte van aan Opdrachtgever getoonde monsters vormen geen gebrek aan het geleverde product en leidt uitdrukkelijk niet tot non-conformiteit van het geleverde, tenzij de afwijking de in de branche gebruikelijke toleranties overstijgt.

 Artikel 11. Reclamatie

 • Opdrachtgever is verplicht direct bij levering van de Keuken deze grondig te inspecteren op zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Opdrachtnemer terstond, maar uiterlijk binnen 48 uur, schriftelijk op de hoogte te brengen.
 • Indien bovengemelde reclamatie niet binnen de gestelde termijn aan Opdrachtnemer is kenbaar gemaakt, ofwel indien en zodra de Keuken door een derde is geïnstalleerd/gemonteerd, wordt de Keuken geacht in goede staat te zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclamatie.
 • Reclamaties schorten te betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 • Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.
 • In geval van een terechte reclamatie zal de fout, het gebrek en/of de schade wordt afgewikkeld conform het bepaalde in artikel 2.

 Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer garandeert dat de Keuken (inclusief toebehoren en accessoires) voldoet aan de gebruikelijke en overeengekomen eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat het vrij is van welke gebreken ook. Opdrachtnemer geeft standaard 5 jaar garantie op de geleverde Keuken (inclusief toebehoren), tenzij anders overeengekomen.
 • Bij een inbreuk op de garantie als hiervoor bedoeld is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het kosteloos vervangen of herstellen van het betreffende product dan wel het terugbetalen van de daarvoor in rekening gebrachte prijs, zulks naar keuze van Opdrachtnemer.
 • Alle aanspraken op garantie vervallen wanneer het gebrek in de Keuken voortvloeit uit ondeskundig gebruik, ondeskundige montage/installatie, onvoldoende onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging dan wel uit handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met door Opdrachtnemer verstrekte (product-)informatie, (product)-adviezen, (gebruiks- ) voorschriften en/of (veiligheids-)instructies. Alle aanspraken op garantie vervallen tevens wanneer Opdrachtnemer zelf of middels derden reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot de Keuken. Tot slot vervallen alle aanspraken op garantie wanneer Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek, Opdrachtnemer daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven.
 • Tenzij sprake is van een inbreuk op een garantie als bedoeld in dit artikel sluit Opdrachtnemer iedere (verdere) aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Opdrachtnemer, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar producten uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid als in het vorige artikellid bedoeld geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt.

 Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en overige, documentatie berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever mag de hiervoor genoemde materialen waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 14. Privacy

 • Opdrachtnemer zal eventuele persoonsgegevens die zij in het kader van (de uitvoering van de) overeenkomst van Opdrachtgever verkrijgt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaren. Opdrachtnemer zal zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer bij voorbaat toestemming om zijn/haar gegevens te delen met derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 • Indien Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

 Artikel 15. Ontbinding

 • De overeenkomst kan door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden indien:
 • Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer andere omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Overdraagbaarheid

Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

Artikel 17. Nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Opdrachtnemer vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Artikel 19. annulering van de koopovereenkomst

 • Annuleren kan tot 2 dagen na ondertekening, de annuleringskosten zijn dan 5% van de koopsom.
  Indien de artikelen besteld zijn, en dat is door verkoper aantoonbaar en bewijsbaar, zijn de annuleringskosten 25% van de koopsom.

Artikel 20. Marketingdoeleinden 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kitchen4All verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

**Marketingdoeleinden**

Wij verzamelen persoonlijke informatie van onze gebruikers voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van promotionele e-mails, het analyseren van gebruikersgedrag voor marktonderzoek en gerichte advertenties. Door gebruik te maken van onze diensten en het accepteren van deze algemene voorwaarden, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor deze marketingdoeleinden.

**Toestemming en Intrekking**

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze website. 

**Beveiliging van Gegevens**

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke informatie serieus en nemen redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

**Delen van Gegevens met Derden**

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met derden voor marketingdoeleinden. We zorgen ervoor dat deze derden voldoen aan de geldende privacywetgeving en beperken de informatie die wordt gedeeld tot wat strikt noodzakelijk is voor marketingactiviteiten.

**Contact**

Als u vragen heeft over ons gebruik van persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via het e-mailadres op onze website.

**Wijzigingen in deze Voorwaarden**

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. We zullen gebruikers op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in onze voorwaarden en geven hen de mogelijkheid om hun toestemming in te trekken als ze dat wensen.